Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 64, 2020-08-12)

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-17078 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 2020 07 29 Nr. 860

2020-17081 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 861

2020-17111 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 37, 39, 40, 41, 41-1 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo 21-1 straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 07 29 Nr. 862

2020-17144 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 863

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-17137 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. D1-478

2020-17154 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. D1-479

2020-17156 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-397 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. D1-481

2020-17130 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ 2020 08 10 Nr. 1-242

2020-17082 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-617 "Dėl Priemonės "Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. IV-1048

2020-17080 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatų patvirtinimo 2020 08 06 Nr. A1-702/3D-588

2020-17104 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. A1-704

2020-17152 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. A1-723

2020-17153 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. A1-725

2020-17113 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 "Dėl interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2020 08 06 Nr. V-1771

2020-17114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1803

2020-17115 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1806

2020-17116 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1808

2020-17120 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1813

2020-17121 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1818

2020-17145 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1810

2020-17095 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1179

2020-17096 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1180

2020-17102 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1537 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. V-1182

2020-17132 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo 2020 08 10 Nr. V-1186

2020-17139 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. V-1193

2020-17140 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. V-1194

2020-17141 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. V-1195

2020-17142 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1095 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. V-1196

2020-17148 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. V-1198

2020-17134 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 1R-252

2020-17135 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 1R-254

2020-17150 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 1R-255

2020-17075 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 08 07 Nr. 1V-768

2020-17133 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 1V-769

2020-17146 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 1V-774

2020-17147 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2020 08 10 Nr. 1V-775

2020-17149 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 374 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 3D-590

2020-17151 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 10 Nr. 3D-592

2020-17107 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo 2020 08 06 Nr. AD1-230

2020-17155 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo 2020 08 04 Nr. V4-174

2020-17039 Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašų patvirtinimo 2020 06 08 Nr. BR1-173

2020-17083 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei 2020 08 07 Nr. 1P-213-(1.3 E.)

2020-17117 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. BV-134/V1-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 06 Nr. BV-269/V1-496

2020-17079 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V1-156 „Dėl Sunkių pažeidimų bylų nagrinėjimo komisijų ir jų darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 06 Nr. V1-77

2020-17094 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo 2020 08 05 Nr. B1-561

2020-17157 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl afrikinio kiaulių maro židinio Kauno rajono savivaldybės Čekiškės seniūnijos Prienų kaime 2020 08 10 Nr. B1-566

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-17085 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 08 07 Nr. O3E-699

2020-17103 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 07 Nr. O3E-700

 

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-08-12, Nr. 64

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-08-08, Nr. 63

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-08-05, Nr. 62

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-08-01, Nr. 61

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-07-29, Nr. 60

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi