Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 45, 2020-06-06)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2020-12135 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas įstatymas 2020 05 21 Nr. XIII-2944

2020-12203 Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 05 21 Nr. XIII-2972

2020-12204 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 1, 6, 6-1, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 05 21 Nr. XIII-2973

2020-12207 Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įstatymas 2020 05 21 Nr. XIII-2975

2020-12208 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 05 28 Nr. XIII-2984

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2020-12214 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 05 28 Nr. XIII-3003

2020-12256 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. XIII-3004

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-11960 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 05 29 Nr. 1K-300

2020-11961 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 05 29 Nr. 1K-301

2020-11962 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 05 29 Nr. 1K-302

2020-11963 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 05 29 Nr. 1K-303

2020-11964 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 05 29 Nr. 1K-304

2020-12265 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui 2020 06 04 Nr. 1K-305

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-12079 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 83 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 05 27 Nr. 547

2020-12211 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 1, 4, 26, 30, 35 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 31-1, 31-2, 31-3 straipsniais, penktuoju-1 skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 06 03 Nr. 548

2020-12227 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn 2020 06 03 Nr. 549

2020-12228 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypus pasibaigimo 2020 06 03 Nr. 550

2020-12243 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4871, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4872 ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4873 2020 06 03 Nr. 551

2020-12244 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4740 2020 06 03 Nr. 552

2020-12245 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 553

2020-12247 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 554

2020-12258 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, ir žvalgybos pareigūnų, perkeltų į užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos užsienyje apmokėjimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 555

2020-12259 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 556

2020-12270 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 papildymo 13-1 straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 06 03 Nr. 557

2020-12271 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl sutikimo pertvarkyti Valstybinį mokslinių tyrimų institutą Fizinių ir technologijos mokslų centrą 2020 06 03 Nr. 558

2020-12273 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 559

2020-12274 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo turto Anykščiuose, Ažupiečių g. 2B, pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti ir jo perdavimo Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn, dėl valstybės nekilnojamojo turto Anykščiuose, Ažupiečių g. 2, perdavimo Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn 2020 06 03 Nr. 561

2020-12276 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn 2020 06 03 Nr. 562

VI skyrius
KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI

2020-12128 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai 2020 06 03 Nr. KT100-N6/2020

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-11926 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. D1-324

2020-12209 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimo (derinimo) projektui dėl statinių statybos ar rekonstravimo, įrenginių įrengimo bendrojoje meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zonoje ir pritarimo projektui ar numatomai veiklai vandens matavimo stočių apsaugos zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 06 03 Nr. D1-328

2020-12242 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. D1-329

2020-12229 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo 2020 06 03 Nr. D1-330/IV-706

2020-12275 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Poilsio sezonui skirtų laikinų paplūdimių statinių ir (ar) įrenginių su jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra sąrašo patvirtinimo 2020 06 03 Nr. D1-331

2020-11917 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-55 „Dėl Juridinių asmenų, norinčių dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose, finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo įvertinimo ir patikimumo deklaracijos išdavimo klausimams spręsti komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo 2020 05 11 Nr. 4-292

2020-11875 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 4-429 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 06 02 Nr. 4-390

2020-11876 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-838 „Dėl Komisijos išvadoms dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti slėginių indų ir jų įrangos, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos techninę būklę rengti sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 06 02 Nr. 4-391

2020-11975 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. A1-487/4-399

2020-11891 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo 2020 06 01 Nr. 1-142

2020-11889 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 1-144

2020-11972 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. V-436

2020-11973 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-815/V-980 "Dėl Sveikatinimo veiklos, organizuojamos ir vykdomos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, masto ir specialių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. V-441/V-1356

2020-11974 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1142/V-1139 „Dėl Sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 06 02 Nr. V-442/V-1355

2020-12054 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų ir Sveikatos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo 2020 06 03 Nr. V-449

2020-11873 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo 2020 06 01 Nr. IV-702

2020-12230 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. IV-708

2020-12025 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl pagalbos Nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo 2020 06 03 Nr. A1-494

2020-11976 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašo patvirtinimo 2020 06 03 Nr. A1-495/4-401

2020-12266 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 06 04 Nr. 3-358

2020-11890 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. V-1345

2020-12044 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. V-1351

2020-12045 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. V-1354

2020-12046 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. V-1357

2020-12130 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. V-1364

2020-12287 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. V-1360

2020-12277 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. V-1362/A1-498

2020-12199 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl techninės klaidos ištaisymo Teisės aktų registre paskelbtame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakyme Nr. V-1031 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ 2020 06 03 Nr. V-1363

2020-11892 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl konkurso sąlygų 2020 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo 2020 06 02 Nr. V-822

2020-11893 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms 2020 06 02 Nr. V-823

2020-11950 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. V-827

2020-12055 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-1028 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. V-834

2020-12205 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą 2020 06 04 Nr. V-841

2020-12206 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl 2020 m. sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. V-842

2020-12267 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro buveinės nustatymo 2020 06 04 Nr. V-861

2020-12058 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 06 03 Nr. 1R-157

2020-11933 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo 2020 06 02 Nr. 1V-534

2020-11943 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 1V-535

2020-11949 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 1V-536

2020-12080 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 1V-538

2020-12081 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-992 "Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020 06 03 Nr. 1V-539

2020-12082 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, ir vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1V-466 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 1V-540

2020-12083 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam PAGAL 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 2020 06 03 Nr. 1V-541

2020-12086 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 "Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2020 06 03 Nr. 1V-542

2020-12088 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, ir vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1V-344 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 1V-543

2020-12100 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 06 03 Nr. 1V-544

2020-12246 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 06 04 Nr. 1V-545

2020-12269 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 2020 06 04 Nr. 1V-546

2020-12272 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2020 06 04 Nr. 1V-547

2020-12278 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę 2020 06 04 Nr. 1V-548

2020-12280 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 06 04 Nr. 1V-549

2020-11967 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą 2020 06 02 Nr. 3D-410

2020-11968 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 3D-413

2020-11969 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 "Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 3D-415

2020-11970 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 3D-416

2020-12261 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 3D-417

2020-12262 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-265 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 3D-418

2020-12263 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl 2019 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo 2020 06 04 Nr. 3D-419

2020-12264 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-507 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 3D-420

2020-12253 Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 1-29

2020-11932 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. 1-189

2020-11935 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. 1-190

2020-11936 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. 1-191

2020-12210 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-1074 „Dėl Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 03 Nr. 1B-410

2020-12110 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei 2020 06 03 Nr. 1P-156-(1.3 E.)

2020-12112 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei 2020 06 03 Nr. 1P-157-(1.3 E.)

2020-12283 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 5-V-457

2020-12251 Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2020 05 28 Nr. V-236

2020-12281 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl Sėklinių bulvių sertifikato formos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. A1-280

2020-12216 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-175 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. 1V-97

2020-11920 Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 02 Nr. (1.72E)1A-668

2020-12109 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį 2020 06 03 Nr. V-232

2020-12120 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 2020 06 03 Nr. V-235

2020-12248 Informacinės visuomenės plėtros komiteto įsakymas dėl Informacijos apie pažeidimus Informacinės visuomenės plėtros komitete teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 06 04 Nr. TE-65(2020)

2020-11971 Lietuvos kariuomenės įsakymas dėl Valstybės bepiločių orlaivių skrydžių pasienio zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 05 29 Nr. V-641

2020-11855 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 2B-406 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. 2BE-185

2020-11856 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-264 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 01 Nr. 2BE-186

2020-12217 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Rusijos jūrų laivybos registrui“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 2BE-188

2020-11905 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Europos Sąjungos Vidaus reikalų darbo grupės Narkotikų kontrolės pogrupio sudarymo 2020 06 02 Nr. T1-38

2020-12103 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo 2020 06 03 Nr. V-56

2020-12134 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos įsakymas dėl Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinės sistemos "RIPRIS" nuostatų ir Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinės sistemos "RIPRIS" duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2020 06 03 Nr. 1-123

2020-11984 VĮ „Oro navigacija“ įsakymas dėl Skrydžių be radiolokacinio atsakiklio Lietuvos Respublikos valdomojoje oro erdvėje tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 05 05 Nr. V-150

2020-11983 VĮ „Oro navigacija“ įsakymas dėl VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo 2020 06 02 Nr. V-176

2020-12233 Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 06 04 Nr. 1S-68

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-11921 Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos nutarimas dėl Žeimelio Šv. Petro ir Povilo, Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčiose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo bei kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į kultūros vertybių registrą 2020 05 29 Nr. N-3

2020-11922 Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos nutarimas dėl gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu 2020 05 29 Nr. N-4

2020-11923 Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos sprendimas dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019 metų veiklos ataskaitos 2020 05 29 Nr. S-2(6.2.-240)

2020-12200 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato veiklos nuostatų patvirtinimo 2020 06 03 Nr. Sp-82

2020-12201 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl vietos pripažinimo porinkiminiame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių mandatų negavusių kandidatų sąraše 2020 06 03 Nr. Sp-84

 

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-06-06, Nr. 45

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-06-03, Nr. 44

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-05-30, Nr. 43

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-05-27, Nr. 42

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-05-23, Nr. 41

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi